Buy

Attending a Live Auction / Deltagelse ved auksjon

The best way to buy books at our auctions is to attend the sale. Auction frequency varies. Sign up for our newsletter to keep updated. Register by sending us an e-mail: mail@sd-auctions.com The auctions are held at our central Oslo premises in Bygdøy Allé 67. Previews for each auction will take place at the latest three days prior to the sale. For other arrangements please contact us on phone or e-mail.


Den beste måten å kjøpe bøker på ved våre auksjoner er gjennom deltagelse på auksjonsdagen. Hvor ofte det avholdes auksjoner varierer, så det anbefales å registrere seg til vårt nyhetsbrev. Registrer deg ved å sende oss en e-post: mail@sd-auctions.com Auksjonene avholdes i våre sentrale Oslo-lokaler i Bygdøy Allé 67. Det avholdes visning senest 3 dager på rad før salget. Utover dette kontakt oss på telefon eller e-post.

Online bidding / Nettauksjon

It is possible to follow and bid at the auction online, including livestream, all the time until the auction ends in the auction room. This means that online bidders can join the auction and bid against live bids in the auction room. For online bidding we co-operate with Invaluable.com. It is possible to register a maximum bid and the online-system will handle your bids against other bidders up to your limit. This maximum bid can be increased, without changing the standing bid, at any time. You will be informed on e-mail as the auction and bids progress. Register for bidding HERE


Det er mulig å følge og delta på auksjonen via nettløsning, inkludert videooverføring, helt frem til hammerslag i auksjonssalen. Dette betyr at det er mulig å by mot bud fra salen helt frem til auksjonsslutt. Nettløsningen er et samarbeid med Invaluable.com. Det er mulig på registrere maksbud, slik at systemet håndterer budene for deg mot andre budgivere helt opp til din grense. Maksbud kan økes når som helst, uten at det påvirker stående bud. Du vil informeres på e-post ettersom auksjonen utvikler seg og budgivning pågår. Registrer deg som budgiver HER

Advance Bidding / Forhåndsbud

For those who cannot attend, we will execute advance bids on catalogued items. If you’re new to Sagen & Delås auctions, please contact us in advance of the sale. From presentation date of the catalogue to at latest 1 hour prior to auction start, Sagen & Delås accepts advance bids (commission bids). Advance maximum bids ex. buyer’s premium can be submitted to Sagen & Delås by mail or email. On behalf of the client Sagen & Delås will bid to submitted maximum in any competition with other bidders. Your maximum bid is handled professionally and discreetly against other bids. If there were no other bidders on the item, hammer price will be the reserve price.

 


For de som ikke kan delta er det fullt mulig å registrere forhåndsbud. Hvis du ikke har handlet ved Sagen & Delås auksjoner tidligere, vennligst kontakt oss i forkant av auksjonen. I perioden fra auksjonskatalogens utgivelse til senest 1 time før auksjonstart tar Sagen & Delås i mot forpliktende forhåndsbud (kommisjonsbud). Forhåndsbud med ønsket maksimumbud eksklusiv salær kan avgis til Sagen & Delås enten gjennom brev eller i epost. Sagen & Delås vil på vegne av forhåndsbudgiver by opp til avgitt maksimumsbud i en eventuell konkurranse med andre budgivere. Ditt maksbud håndteres profesjonelt og diskret opp mot andre bud. Om det ikke skulle være andre bydere på objektet, blir tilslaget på utrop.

 

Phone Bidding / Telefonbud

Potential bidders can register for bids by telephone well in time before the auction and no later than the day before. Sagen & Delås will then make telephone contact with the bidder just before the desired object is announced in the auction room.


Potensielle budgivere kan i god tid før auksjonen og senest dagen før registrere seg for bud via telefon. Sagen & Delås vil da ta telefonkontakt med budgiver litt før det ønskede objektet kommer under hammeren.

Bids subject to acceptance / Forbeholdsbud

During the physical auction, in the auction room, bids given below the reserve price will either be discarded by the auctioneer or noted as “Hammered but subject to acceptance by the consigner”. These hammer prices are as binding as ordinary bids, but the bidder has no exclusive right to acquisition of the object. During the time until SD|Auctions contacts the consigner concerning a bid subject to acceptance, anyone can at anytime submit a bid at the reserve price and acquire the object. The bidder who submitted a bid below the reserve price will in such cases not be contacted.


Ved den fysiske auksjonen, i sal, vil eventuelle avgitte bud under objektets minstepris av auksjonarius enten bli forkastet eller i enkelttilfeller bli notert som “Tilslag med forbehold om innleverers godkjennelse”. Slike forbeholdstilslag er i så fall like forpliktende bud som andre øvrige bud ved auksjonen, men gir budgiveren ingen eksklusiv rett til ervervelse av objektet. I perioden frem til SD|Auctions får kontakt med selger om et forbeholdsbud, kan hvem som helst og når som helst, by minstepris og som følge av dette få endelig tilslag. Forbeholdsbudgiver blir i dette tilfellet ikke kontaktet.

Buyer’s Premium / Tilslagssalær

Estimates are in Norwegian Kroner. A premium of 20% is added to the hammer price (25% incl. vat. on art, prints and manuscripts). Premium of 20% is the same online as in auction room (Invaluable Buyer’s Premium Parity). 


Vurderingsprisene er i Norske kroner. Det tilkommer 20% tilslagssalær (25% inkl. mva på kunst, trykk og manuskripter). Tilslagssalær på 20% er det samme på nett som i auksjonssal (Invaluable Buyer’s Premium Parity).

Bid intervals / Budintervaller

On the online auction bids are most often set to intervals of 100 NOK. For strategical bids when the online bids compete with auction room bids on the final auction day, please see auction room bid intervals below.


På nettauksjonen er budintervaller som regel satt til 100 NOK. For strategiske bud når nettbud på auksjonens siste dag konkurrerer med bud fra sal, se auksjonssalens budintervaller nedenfor.

100 – 5 000 = Intervals of 100 NOK

5 000 – 10 000 = Intervals of 200 NOK

10 000 – 20 000 = Intervals of  500 NOK

20 000 – 50 000 = Intervals of 1 000 NOK

50 000 –  100 000 = Intervals of 2 000 NOK

100 000 –  500 000 = Intervals of 5 000 NOK

500 000 – 1 000 000 = Intervals of 10 000 NOK

Contact information / Kontaktinformasjon

Telephone

Pål Sagen: + 47 928 18 465
Fredrik Delås: + 47 930 22 712

E- mail: mail@sd-auctions.com